Nenderother-Heimatstube

Aktualisiert am 25.11.2019

Deß Gritt baim Dukder


Däß Libbseschmidds Kortrimmergritt
Däß har e pohr Baa su kromm wäjn Widd.
Deß aa dervuh wohr uhgesond,
Uh alle Ecke krank unn wond.


Off aam Baa erres erimm gehebbt
Wäjn Gluck, der merr pohr ausgeschäbbt.
Sei Mann der saht, "`s giht su nedd mih,
Dau mußte e mohl bain Dukder gih!"


Do eß deß Gritt off Weilbork gange.
's Herz hott ze bobbern uhgefange
Schunn wait vihrm Hosselbächer Schdock,
Wu merr noch naut vuh Weilbork sohk.


Vihrm Dukder hatt deß Gritt su'n Ängst.
Däß wußt derr Dukder ahch schunn längst,
Drimm horres wairer nedd gefrähkt,
Hotts aafach off de Bank gelehkt.


Unn selwert Labbe, Schdrimmp unn Schouh
Demm Gritt vuhm kranke Fouß gedouh.
Häh horren lang unn braht bedrocht
Unn hott dinn annern offgemocht.


Do gresch deß Gritt: "Och Goddche naa,
Herr Dukder, 's will ich Ihne saa:
Uh dimm Fouß eß doch gohrnaut druh,
Drimm loßt merr doch dinn Schouhk ahch uh!"


"Ja, Frau, das ist ja gut und schön,
Doch muß ich am gesunden sehn,
Was an dem kranken anders ist",
Worimm häh se verglaiche mißt!


Do wour deß Gritt su wais wäj Douch
Unn däht enn färchterliche Flouch.
"Däß gitts nedd, `n wann se mich verdresche,
Aich hun doch bluhs dinn aan gewäsche!"