Nenderother-Heimatstube

Erstellt am 13.02.2019

Als geblohse, ihr Bouwe!


Wäj aich noch su e ganz klaa Boibche wohr, do hott merr mei Schousterpatt vuhm Härwerscher Mihrdeßmaht mohl e Blohsdengk meddgebroohcht. Wann merr do droff geblohse hott, glahbt merr grohd, de Gehannsdrauwel wärn off Uhstern raif, or merr däht off de Kreßdohk Vajuhle blecke - e su schih blous däß Blohsdengk.

De Honn huh geheult, wann se`s huhrte, unn de Annern sei fortgelahfe, de Leu maan aich.
Wann aich e su medd mei`em Blohsdengk off emm Puddelfaß gesässe huh, aut schihnersch gohbs doch nedd off derr ganze Welt. Schdonnelang konnt aich blohse, als immer däj aa Sort.

Enn wann daa däj annern Bouwe aus demm Dorf zesohme kohme - baj maich, offs Puddelfaß - däß gohb irscht enn Schbidohkel! Merr huh allemohl uß Schläh kräit - enn daa wäj, wairer saa`n aich derr naut!
Jo, su sein se, de gruhse Leu! Ihrscht kahfe se aam e Blohsdengk, däß mer blohse soll. Merr douts ahch, su gout, wäjs medd dimm junge Maul giht, unn wann merr blehst, daa soll merr nedd blohse! `s eß alles verkihrt off derr Welt. Uh meièm Blohsdengk huhn aich derrsch derr allerihrscht gebrowwihrt.
Däj Schläh worn jo bahl vergesse. Su aut hahlt rasch. Daa huh merr sich off de Kwäddschebehm gesaßt unn huh wairer geblohse, däß deß Backes bahl enngeschdärzzd eß, wäj de Mauern vuh Jericho.

"Als geblohse, ihr Bouwe!", däß wohr mei Wort.
Als geblohse, ihr Bouwe! Uß Herrgott hott de Blohsdenger gemohcht unn deßhalb ahch de klaane Bouwe. Drimm därfe merr ahch blohse, su lang wäjs uß gout dout.

Als geblohse, ihr Bouwe! Unn wann ahch de Schdern uhm Himmel nedd mih leuchte, dei Frahd uhm Lähwe därfe se dir nedd schdrebse, däj murre dihrsche lorre, däj eß dei, do host dau e Rehcht off.
Drimm als geblohse, ihr Bouwe! Unn wann ahch derr Hobch de Gahs noch hellt!